Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete

Föreslagna examensarbeten 2022/2023

Kraftringen (Fjärrvärmebolaget i Lund) har börjat intressera sig för att arbeta mer aktivt med sina kunder för att öka energieffektiviteten i sina system. Idén med examensarbetet är att jämföra levererad energi med informationen som finns i bland annat Energideklarationen för att kunna identifiera hus med hög energianvändning.

I arbetet ingår att, tillsammans med Kraftringen, välja ut ett antal områden att titta närmare på, både nybyggda och äldre.

Exjobbet kan t ex hantera följande frågor gällande fjärrvärme och värmepump:

  • Kännetecknas någon av de två uppvärmningskällorna av en större felmarginal (exempelvis att en för hög/låg COP har nyttjats vid beräkningarna i energideklarationen)?
  • Hur väl överensstämmer boverkets schablon för produktion av tappvarmvatten på 25 kWh/Atemp (enligt BEN) med verkligheten? Finns tydlig skillnad baserat på byggnadsår?
  • Hur väl överensstämmer boverkets schabloon- COPvärde på 2 (enligt BEN) för produktion av varmvatten med verkligheten?

Kontaktperson Kraftringen David Edsbäcker

email: David.Edsbacker@kraftringen.se

Handledare Petter Wallentén

email: petter.wallenten@byggtek.lth.se

Företaget Envista arbetar med energianalyser bland annat med hjälp av levererad energi, energideklarationer, statistik från SCB (Statistikmyndigheten) osv. Examensarbetet handlar om noggrannheten i dessa olika källor och görs i samarbete med Kraftringen (Fjärrvärmebolaget i Lund).

Aktuella frågeställningar:

  • Atemp-värdet: hur väl stämmer de angivna värdena med riktlinjerna för mätning? Uppmätta värden (som anges som ”mätta”) avviker ändå ibland från de faktiska ytorna. Detta leder till fel vid såväl bedömningen av det individuella huset, som den aggregerade förståelsen av det svenska fastighetsbeståndet.
  • Atemp/Vtemp: Granskning av korrelationen mellan Atemp och uppvärmd volym i olika fastighetskategorier och byggårskategorier. Vilka felkällor finns och vilka mönster kan man se i olika typer av bestånd?
  • Befolkningsstatistik: vilka datakällor finns och vilka osäkerheter har de? Hur väl stämmer denna statistik överens med de faktiska antalet boende i husen? Det diskuteras om en ny ”folkräkning”; skulle detta kunna bidra i energieffektiviseringsarbetet?
  • Verksamhetskategorier i energideklarationen; följa upp variationer i hur energideklaranter har definierat olika verksamhetskategorier, t ex hur definieras biytor (trapphus/källare/tvättstugor) och hur man definierat olika verksamheter inom t ex skolor (innehåller såväl ”skola” som kontor, restaurang och bad/sportanläggning). Stämmer de angivna verksamheterna med boverkets riktlinjer?

Kontaktperson på Envista Theodor Hovenberg

email: teodor.hovenberg@envista.se

Kontaktperson Kraftringen David Edsbacker

email: David.Edsbacker@kraftringen.se

Handledare Petter Wallentén

email: petter.wallenten@byggtek.lth.se

Biträdande handledare Stephen Burke 

email: stephen.burke@byggtek.lth.se

Anmälan till examensarbeten

LTH:s digitala blankett för anmälan till examensarbeten

Sidansvarig: kali.olsson@hvac.lth.se | 2022-11-08