lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Avdelningen är ansvarig för ett stort antal kurser inom grundutbildningen. Avdelningen undervisar huvudsakligen inom kärnverksamheten, det vill säga byggnadsteknik och praktiskt inriktad byggnads­fysik. För att våra studenter ska få en stabil teoretisk grund och det senaste inom forskningen inom ämnesområdet ingår båda dessa moment i vår kursverksamhet.

  • Inom Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet genomför vi årligen en kurs på grundnivå samt fyra frivilliga kurser.
  • Vid campus Helsingborg är vi ansvariga för totalt tre kurser för de som följer den treåriga högskolein­genjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur, varav två är obligatoriska.
  • Inom lantmäteriprogrammet vid LTH i Lund ansvarar avdelningen för två kurser, där en är obligato­risk och den andra är valbar.
  • För brandingenjörsutbildningen vid LTH ger avdelningen en obligatorisk kurs i husbyggnadsteknik för årskurs 1.
  • Inom arkitekturprogrammet genomför vi en årligen återkommande obligatorisk kurs för årskurs 2.
  • Avdelningen är också ansvarig för en kurs, och delaktiga i andra kurser inom Masterprogrammet ”Energy-efficient and Environmental Building Design” som är en tvåårig utbildning med studenter från hela världen.

Vi är även delaktiga i ett antal andra kurser både inom och utanför LTH som föreläsare.

Genom avdelningens kontinuerliga medverkan i Fuktcentrums verksamhet, alltsedan starten år 2000, hjälper vi också till att vidareutbilda konsulter och entreprenör så att utbildningsnivån generellt höjs och andelen fuktrelaterade skador reduceras.

Via finansiering från EU har avdelningen under en följd av år framgångsrikt initierat och startat ett flertal Masterutbildningar i länder som Libanon, Jordanien, Egypten, Nepal, Bhutan, Ryssland, ett flertal centralasiatiska länder samt vid tre universitet i Mongoliet. Samtliga program har ”Energy Effi­ciency in Buildings”, “Renewable Energy” och/eller “Green Energy Technologies” som tema.

 

Vi erbjuder också examensarbete i Byggnadsfysik för studenter som har följt våra fortsättningskurser. Dessa är kopplade antingen till pågående forskning eller till företag inom branschen. Egna idéer till examensarbete är också välkomna.

Majoriteten av våra kurser genomför vi i nära samarbete med avdelningen för Installationsteknik.

 

Länk till informationssidor för studenter på LTH

Länk till studenternas läsplattform Canvas

 

 

Föreslagna examensarbeten 2021/2022

Fukttransport i trä i praktiken

Arbetet innebär att jämföra mätningar från Luleå Tekniska Universitet med simuleringar av fukttransport med programmet WUFI. Frågeställningen kommer ursprungligen från hur det går att bygga med KL-trä som varit utsatt för regn. För att ta reda på det måste fukttransporten i trä beräknas. Transport av fukt i trä är komplicerat och kan beräknas på olika sätt. Även träets egenskaper kan beskrivas på olika.

Examensarbetet handlar om att göra en litteratursökning och därefter implementera trämaterial (gran) i WUFI som ger bra överensstämmelse med mätningarna. Eventuellt görs examensarbetet i samarbete med Martinsson som tillverkar KL-trä.

Kontaktperson LTU Jose Couceiro
email: jose.couceiro@ltu.se

Handledare Petter Wallentén
email: Petter.wallenten@byggtek.lth.se

Analys av fukttillskott i flerbostadshus

I projektet PEIRE undersöktes ett antal flerbostadshus som renoverats i Lund noggrant. Bland annat mättes temperatur och relativ fuktighet inomhus var femtonde minut i 10 lägenheter under perioder som totalt varade 3 år.

Fukttillskottet inomhus har i projektet undersökts i viss mån men inte på detaljnivå. Utomhusklimatet uppmättes inte på plats så viss del av arbetet handlar om att ta fram kvalitetssäkrad data för klimatet utomhus. Examensarbetet går ut på att analysera den uppmätta datan för att ta fram statistisk på hur fukttillskottet varierar i olika rum inomhus. Denna statistik kan sedan användas för att undersöka hur fukttransporten genom klimatskalet påverkas. Speciellt intressant är om nya förslag på randvillkor för fuktberäkningar kan tas fram.

Kontaktperson Petter Wallentén
email: petter.wallenten@byggtek.lth.se

Analys av energianvändning hos Kraftringens kunder

Kraftringen (Fjärrvärmebolaget i Lund) har börjat intressera sig för att arbeta mer aktivt med sina kunder för att öka energieffektiviteten i sina system. Idén med examensarbetet är att jämföra levererad energi med informationen som finns i bland annat Energideklarationen för att kunna identifiera hus med hög energianvändning.

I arbetet ingår att, tillsammans med Kraftringen välja ut ett antal områden att titta närmare på, både nybyggda och äldre.

Exjobbet kan t ex hantera följande frågor gällande fjärrvärme och värmepump:

• Kännetecknas någon av de två uppvärmningskällorna av en större felmarginal (exempelvis att en för hög/låg COP har nyttjats vid beräkningarna i energideklarationen).

• Hur väl överensstämmer boverkets schablon för produktion av tappvarmvatten på 25 kWh/Atemp (enligt BEN) med verkligheten? Finns tydlig skillnad baserat på byggnadsår?

• Hur väl överensstämmer boverkets schabloon- COPvärde på 2 (enligt BEN) för produktion av varmvatten med verkligheten?

 

Kontaktperson Kraftringen David Edsbäcker
email: David.Edsbacker@kraftringen.se

Handledare Petter Wallentén
email: petter.wallenten@byggtek.lth.se

Analys av energianvändning hos Kraftringens kunder i samarbete med Envista

Företaget Envista arbetar med energianalyser bland annat med hjälp av levererad energi, energideklarationer, statistik från SCB (Statistikmyndigheten) osv. Examensarbetet handlar om noggrannheten i dessa olika källor och görs i samarbete med Kraftringen (Fjärrvärmebolaget i Lund).

Aktuella frågeställningar:

• Atemp-värdet: hur väl stämmer de angivna värdena med riktlinjerna för mätning. Uppmätta värden (som anges som ”mätta”) avviker ändå ibland från de faktiska ytorna. Detta leder till fel vid såväl bedömningen av det individuella huset, som den aggregerade förståelsen av det svenska fastighetsbeståndet.

• Atemp/Vtemp: Granskning av korrelationen mellan Atemp och uppvärmd volym i olika fastighetskategorier och byggårskategorier. Vilka felkällor finns och vilka mönster kan man se i olika typer av bestånd?

• Befolkningsstatistik: vilka datakällor finns och vilka osäkerheter har de. Hur väl stämmer denna statistik överens med de faktiska antalet boende i husen. Det diskuteras en ny ”folkräkning”; skulle detta kunna bidra i energieffektiviseringsarbetet?

• Verksamhetskategorier i energideklarationen; följa upp variationer i hur energideklaranter har definierat olika verksamhetskategorier, t ex hur biytor (trapphus/källare/tvättstugor), hur man definierat olika verksamheter inom t ex skolor (innehåller såväl ”skola” som kontor, restaurang och bad/sportanläggning). Stämmer de angivna verksamheterna med boverkets riktlinjer?

Kontaktperson på Envista Theodor Hovenberg
email: teodor.hovenberg@envista.se

Kontaktperson Kraftringen David Edsbacker
email: David.Edsbacker@kraftringen.se

Handledare Petter Wallentén
email: petter.wallenten@byggtek.lth.se

Biträdande handledare Stephen Burke 
email: stephen.burke@byggtek.lth.se